תנאי שימוש

תנאי שימוש – א.ד.י. מערכות סטריאו ואזעקות לרכב בע"מ ("העסק")

כללי

 1. אנו מודים לך על העניין שגילית בשירות הנזכר באתר אותו העסק מספק ועל ביקורך באתר.
 2. השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש ככתבם וכלשונם, המהווים הסכם מחייב בינך ובין העסק לכל דבר, כי קראת אותם ואתה מתחייב לפעול לפיהם וכי הינך למעלה מגיל 18.
 3. אם אינך מסכים לתנאי השימוש ו/או אם אינם רלוונטיים עבורך מכל סיבה שהיא, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו ישירות כדי שנוכל לעשות כל שביכולתנו כדי לסייע לך בדרכים אחרות.
 4. העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי השימוש בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד וכל תוספת ו/או שינוי כאמור יחייבו אותך עם המשך שימושך באתר לאחר ביצועם.
 5. העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את האתר, תכולתו, עיצובו ו/או אופן פעולתו על פי שיקול דעתו המוחלט וללא כל צורך ליתן הודעה מראש ו/או בדיעבד למשתמש/לקוח.
 6. העסק רשאי לחסום בפני כל משתמש ו/או לקוח את השימוש באתר על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.  

העסקה, הזמנת מוצרים מהעסק באמצעות האתר ואספקתם

 1. העסק שומר לעצמו את הזכות עם מי להתקשר בעסקה בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין.
 2. האתר פועל כחנות דיגיטלית לשיווק ו/או אספקת המוצרים הנזכרים בו בתנאים המסחריים המפורטים בו. עלויות המשלוח הינן כמפורט באתר ו/או תלויות באזור האספקה ו/או במהות המוצר.
 3. העסקה ואספקת המוצר המוזמן כפופים למסמכי ההזמנה ו/או להסכמה פרטנית אחרת; במידה ולא ניתן לספק מוצר כלשהו (בשל מזג אוויר, מחסור או בעיה באספקה, זמינות במלאי, מצב בטחוני או משבר וכיו"ב), העסק רשאי להודיע על ביטול העסקה תוך 5 ימי עסקים מאישור העסקה בהודעה לרוכש בדוא"ל ו/או בטלפון.
 4. ההזמנה כפופה לאישור חברת האשראי הרלוונטית את העסקה מראש.

נכונות הפרטים הנמסרים על ידך והשימוש בהם

 1. שימושך באתר ו/או פנייתך אל העסק ו/או ביצוע הזמנה באתר כפופים למסירת פרטי זיהוי מלאים, מספר תעודת זהות, איש קשר, כתובת והתקשרות וכן למסירת פרטי אמצעי תשלום וכן לאישור חברת האשראי הרלוונטית את העסקה מראש.
 2. הפרטים הנמסרים על ידך ישמרו בעסק כנהוג וכמקובל וייעשה בהם כל שימוש לרבות לצורך משלוח דיוור ישיר ו/או דברי פרסומת ו/או פרטים ביחס למבצעים ו/או לשירותים המוצעים בעסק ו/או באתר, אלא אם תודיע לנו בכתב, כי אינך מסכים שנפנה אליך, בכפוף לכל דין החל על הנושא בישראל.
 3. אתה מסכים ומתחייב, כי הפרטים שנמסרו על ידך מלאים, נכונים ומדוייקים וידוע לך שהעסק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראיים לכל אובדן או נזק הנובעים מאי עמידתך בדרישות לעיל.
 4. בכפוף לכל דין החל בעניין, לא נעביר את הפרטים שנמסרו על ידך ללא הסכמתך לצד שלישי, למעט פרטים שיהא עלינו למסור לחברת הסליקה הרלוונטית עימה ו/או באמצעותה העסק ו/או האתר פועלים ו/או פרטים שיש למסור בהתאם לצו שיפוטי ו/או בהתאם לדרישת ו/או צו של רשות מוסמכת רלוונטית.

ביטול עסקה על ידי הלקוח

כמפורט במדיניות ביטול עסקה

זמינות ופעילות האתר

 1. מבלי לגרוע מהאמור, העסק עושה מאמצים רבים לגרום לכך שהאתר יהיה מעודכן, בטוח, זמין ונגיש לשימוש, בכפוף לשעות וימי העבודה בעסק. האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ואנו נעשה כל שביכולתנו לטפל בהן ולתקן אותן ללא דיחוי. העסק ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, בכל דרך שהיא, לכל שינוי, הפסקה זמנית, השעיה או הפסקה לצמיתות של האתר ו/או תוכנו ושומר על זכותו לשנות, להשעות או להפסיק את האתר (בכללותו או בחלקו), בכל עת, עם או ללא הודעה מוקדמת.

קניין רוחני

 1. בכפוף לדין החל על קניין רוחני בישראל, זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסודות מסחריים, באתר, בעיצובו ובתוכנו וכיו"ב, בבעלות העסק, לפי העניין. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ כל חומר מתוך האתר ללא אישור בכתב של העסק.

הגבלת אחריות

 1. תוכן האתר ו/או השימוש בו אינם יכולים לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות עסקיות, כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן האתר נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד.
 2. האתר ותוכנו ניתנים לשימוש AS IS  ללא כל התחייבות או אחריות העסק ו/או מי מטעמו לתוכן וידוע לך שחלק מהתוכן מקורו בצדדי ג' שלעסק ו/או למי מטעמו אין ולא יכולה להיות שליטה עליהם.
 3. בשום מקרה לא תהיה לעסק ו/או מי מטעמו אחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו, במישרין או בעקיפין, עבור כל אובדן, נזק, הפסד, או לכל נזק ישיר ו/או עקיף הנובע מצדדי ג' שלעסק ו/או מי מטעמו אין ולא יכולה להיות שליטה עליהם.
 4. האחריות הניתנת למוצרים היא כמפורט בתעודת האחריות הרלוונטית.

דין ושיפוט

 1. מבלי לגרוע מהאמור, על כל שימוש באתר ו/או כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים ממנו ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה ו/או לשירותים המסופקים על ידי העסק במסגרתו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות במחוז המרכז והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.

יצירת קשר

 1. בכל שאלה או בעיה הנוגעים לשימוש באתר ניתן לפנות אל העסק בדוא"ל: [email protected] או בטלפון 03-9292967. העסק יעשה כל שביכולתו לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.
דילוג לתוכן