ביטול עסקה

מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים על ידי הרוכש

  1. רוכש שרכש מוצר מאתר האינטרנט של חברת א.ד.י. מערכות סטריאו ואזעקות לרכב בע"מ    (להלן: "המוצר") יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") ותקנותיו. על הרוכש לבדוק את המוצר ו/או את תקינותו מיד עם קבלתו.
  2. ניתן לבטל את העסקה באמצעות הודעת ביטול שתימסר לא.ד.י מערכות סטריאו ואזעקות לרכב בע"מ ("א.ד.י") בכתב, שיפורטו בה שם הרוכש, מספר תעודת הזהות שלו, פרטי התקשרות מלאים, תיאור המוצר, מחירו ותאריך הרכישה (להלן: "הודעת הביטול"), החל מיום העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב, לפי המאוחר מביניהם, הכל בהתאם ובכפוף להוראות החוק.
  3. בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר א.ד.י לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את מחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור לרוכש עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה ממנו סכום כלשהו. החזרת המוצר לא.ד.י תיעשה על ידה על פי הוראות החוק. על הרוכש להחזיר למשרדי א.ד.י את המוצר באריזתו המקורית.
  4. בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר א.ד.י לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את מחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור לרוכש עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה ממנו סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות א.ד.י בהתאם להוראות החוק. באחריות הרוכש להחזיר למשרדי א.ד.י, בשעות הפעילות, את המוצר באריזתו המקורית בתוך 14 ימים מיום ביטול העסקה בצירוף חשבונית מקור.
  5. החזרת מוצר שהזמנתו בוטלה כאמור לעיל בסעיף 4, תתבצע על חשבון הרוכש באריזתו המקורית כשהוא שלם, ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא ובתנאי שלא נעשה במוצר כל שימוש. במידה והמוצר יוחזר לא.ד.י שלא באריזתו המקורית, או באופן בו ניכר שהאריזה נפתחה טרם החזרתה, תהיה א.ד.י רשאית לבדוק את תקינות המוצר ולוודא שלא נעשה בו כל שימוש, כתנאי לביטול העסקה.
  6. לא ניתן להחזיר מוצר לאחר שהוא הותקן ברכב; כמו כן במקרה של בקשה להחלפת מוצר – החברה תעשה כל מאמץ למסור מוצר חלופי זהה, ברם, יתכן והדבר לא יהיה אפשרי עקב אי זמינות במלאי – במקרה כזה תינתן אפשרות לזיכוי או אפשרות להחלפה.
  7. יובהר כי במידה והרוכש ביקש לבטל את הזמנת המוצר או במידה והרוכש מסר לקבל את המשלוח בגין ההזמנה שביצע – תהא החברה רשאית לחייב אותו בדמי המשלוח, גם במקרים בהם מלכתחילה המשלוח היה ללא עלות בשל גובה העסקה או במסגרת הטבה שהרוכש קיבל מהחברה.
  1. למען הסר ספק יובהר, כי בכל הנוגע למוצרים הנמכרים כחלק מערכה/מבצע ודומיו, או מבצע שהאחד תלוי ברכישה של מוצר נוסף על מנת לקבל מחיר מועדף, לא ניתן לבטל את העסקה ביחס לפריט בודד מתוך הערכה. ביטול העסקה יתאפשר רק ביחס לערכה בכללותה.

מדיניות אחריות:

כמפורט בתעודת אחריות

שונות:

כתובת לביצוע משלוח וחשבונית קבלה חייבת להיות כתובת בתוך שטח מדינת ישראל לרבות שטחי איו"ש.

תשומת ליבכם כי הפרטים שמסרתם נכונים ומדויקים, ובכלל זה, כתובת דוא"ל עדכנית לצורך קבלת אישור הזמנה ועדכונים על סטטוס ההזמנה שלכם, וכן מספר טלפון עדכני לצורך בירורים ותיאום מועדי משלוח.

כל נושא הכרוך בהחלפה או החזרה של פריט או מוצר ו/או בכל שאלה הכרוכה במוצר פגום ו/או בכל שאלה ו/או פניה ו/או בקשה בכל נושא, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות מספר טלפון

1-700-704-100

דילוג לתוכן