מדיניות הגנת המידע ופרטיות

כללי

 1. א.ד.י. מערכות סטריאו ואזעקות לרכב בע"מ (להלן: "א.ד.י") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתריה ו/או בנכסיה הדיגיטליים ולהלן תתכבד לפרט את מדיניותה ביחס להגנת המידע ופרטיות (להלן: "המדיניות"), שחלה ו/או תחול בקשר להגנה על כל מידע אישי, מכל סוג, שא.ד.י. אוספת, מעבדת ושומרת במהלך פעילותה העסקית, לרבות (אך לא רק) באמצעות אתרי אינטרנט, יישומים, ממשקים אלקטרוניים לסוגיהם וכל נכס דיגיטלי שהוא (להלן לשם הנוחות: "הנכסים").
 2. המדיניות עשויה להתעדכן מעת לעת, והעדכונים והשינויים ייכנסו לתוקף, יפורסמו ויעודכנו במסגרת הנכסים.
 3. בכל דבר ו/או עניין, שאלה, הערה וכיו"ב בקשר למדיניות יש ליצור קשר עם א.ד.י לפי הפרטים הבאים:

כתובת: אליהו איתן 1 ראשון לציון 

טלפון: 03-962967

דוא"ל: maindesk@adi-system.co.il

עקרונות

 1. בעת שימוש בנכסים נאסף מידע על המשתמש. חלק מהמידע נמסר ביודעין ו/או מזהה את המשתמש אישית בשמו ובכתובתו, בשימושו בנכסים ובטיב ואופן השימוש, אמצעי תשלום בהם נעשה שימוש, וכיו"ב. חלק מהמידע הינו סטטיסטי ומצטבר ואינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטי המשתמש, כגון תכנים שנקראו, העמודים שנצפו, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה נעשו פניות ועוד.
 2. א.ד.י. מחוייבת לכך שהמידע האישי של המשתמש ופרטיותו יהיו מוגנים בהתאם לסטנדרטים מקובלים, וכן בהתאם לחובות המשפטיות הרלוונטיות שחלות עליה. מדיניות זו מסבירה את זכויות המשתמש לגבי המידע האישי שא.ד.י אוספת, מעבדת ושומרת במהלך פעילותה העסקית באמצעות הנכסים ולגבי שימוש שלה באמצעי הגנה בכדי להגן על מידע זה.
 3. א.ד.י. פועלת כדי שהמידע האישי של המשתמש נאסף, נשמר ומאוחסן אצלה בהתאם לכל דין, בהגינות, שקיפות, תום לב ומידתיות תוך נקיטה בפעולות המתאימות ותוך שאיפה להקטנת  הסיכונים העשויים להתרחש כתוצאה מתהליכי עיבוד המידע.
 4. איסוף, עיבוד ושימוש במידע האישי של המשתמש עשוי להתבצע על ידי צדדים שלישיים שפועלים מטעמה של א.ד.י. במהלך העסקים השוטף שלה ו/או תוך כדי מתן השירותים על ידה.

זכויות המשתמש

 1. א.ד.י. תאסוף/תעבד מידע אישי על המשתמש בכפוף לקבלת הסכמה מפורשת שלו לכך, אלא אם היא מורשית או מחוייבת חוקית לבצע איסוף/עיבוד כאמור גם מבלי שניתנה הסכמה מצד המשתמש. האיסוף והעיבוד של המידע האישי ייעשה בהתאם לצורך של א.ד.י. כדי לספק למשתמש את השירותים הרלוונטיים.
 2. המשתמש רשאי לבטל או למשוך את הסכמתו הנ"ל בכל עת וכן לבקש את תיקון ו/או מחיקת המידע האישי (כולו או חלקו) שנאסף/עובד על ידי א.ד.י. באמצעות שליחת בקשה בהתאם לפרטים שמפורטים לעיל.

א.ד.י. תפעל בהקדם האפשרי ככל הניתן בנסיבות בהתאם לבקשת המשתמש אלא כאמור אם היא מחוייבת ו/או מורשית על פי כל דין לשמור על המידע ו/או באם יש לה אינטרס לגיטימי כלשהו שלא לעשות כן ובכפוף לשיקולים טכניים ו/או עסקיים ו/או שיקולים שבדין.

הטעמים לשימוש שנעשה על ידי א.ד.י. במידע האישי של המשתמש

 1. א.ד.י. משתמשת במידע האישי של המשתמש, כדי לספק את השירותים המבוקשים על ידו וכדי לעבד את הבקשות שלו ואת השימוש שלו במסגרת הנכסים.
 2. המידע האישי של המשתמש משמש גם עבור קבצי "עוגיות" (Cookies) ומעקב נכסים, אתרים ובאפליקציות המאפשרים להבדיל אותו ממשתמשים אחרים, ולשפר את השימוש שלו בממשקים אלה.
 3. השימוש ב"עוגיות" (Cookies) נעשה לצורך תפעול שוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף ולשמר נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בנכסים, לשם אימות פרטי המשתמש, כדי להתאים אותם להעדפות/הגדרות המשתמש, לניתוח סטטיסטי של ביצועי נכסים, ניתוח המגמה, ניטור שגיאות זיהוי ולצורכי אבטחת מידע. "עוגיות" אינם יכולים להתקין תוכנות זדוניות כגון וירוסים במכשיר של המשתמש.
 4. מובהר, כי באפשרות המשתמש לשלוט ב"עוגיות" (Cookies) ברמת הדפדפן הפרטי וכן להימנע מקבלתם או למחוק את הקבצים הנ"ל. אם המשתמש לא יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק זאת באמצעות הדפדפן בו הוא עושה שימוש.

סוגי המידע האישי שנאסף ומטרותיו

 1. המידע האישי של המשתמש שנאסף ו/או מעובד ו/או שבו נעשה שימוש, מוגבל למידע הנחוץ לא.ד.י. כדי לספק למשתמש שירותים במהלך עסקיה, תוך הגנה על המידע וקיום חובות המוטלות על א.ד.י. בקשר לכך. הגישה למידע, הכוללת גם גישה פיזית, מוגבלת לעובדים ולצדדים שלישיים המתקשרים עם א.ד.י. והם משתמשים בו למטרות המפורטות להלן בלבד.
 2. המידע שנאסף ומעובד כולל גם מידע כללי המשמש למטרות טכניות, וכמו כן, בהתאם לשירותים שתבחר ותשתמש בהם.
 3. עשוי להיות עיבוד ואחסון אוטומטי של מידע אישי של המשתמש. מידע זה כולל גם כתובות IP, סוג הדפדפן, ספק שירותי האינטרנט, דפי הפניה ויציאה, מערכות הפעלה, חותמת תאריך / שעה ונתונים של הקלקות וא.ד.י עשויה להשתמש בו כדי לנתח מגמות, לנהל את הנכסים, לעקוב אחר תנועות משתמשים דרכם, לאסוף מידע על בסיס המשתמשים בכללותו ולקשר מידע שנאסף באופן אוטומטי למידע אישי למטרות עסקיות לגיטימיות, כגון איתור ומניעת פעילות הונאה, וכן למטרות אחרות.
 4. כאשר שירותים של א.ד.י. מתקבלים אצל המשתמש דרך ו/או באמצעות הנכסים, אפשר ותהיה הפנייה לספקי צד שלישי (לדוגמה, ספקי שירות תשלומים, כולל כרטיס אשראי או ספקי תשלום מקוונים, ו/או שירותי מיקום וכיוצ"ב). כאשר א.ד.י משתמשת בספקי צד שלישי, היא מסתמכת על ספק השירות שמעבד את המידע האישי.
 5. יתכנו מצבים בהם א.ד.י. תידרש להעביר את המידע האישי של המשתמש למטרות שתוארו לעיל לצדדים שלישיים וא.ד.י תהא רשאית לעשות כן אם  העברת המידע נחוצה לשם פעילות המשתמש בנכסים, אם א.ד.י. נדרשת לעשות זאת על פי כל דין ו/או החוק החל, צו בית המשפט או רגולציה אחרת; או אם העברת המידע אושרה בדרך אחרת ו/או נדרשת בכל חקירה פלילית או משפטית או בכל הליך משפטי או במקרה והמשתמש פעל בנכסים בניגוד לדין.

ההגנה על המידע האישי של המשתמש ופרטיותו

 1. א.ד.י נוקטת בכל האמצעים הטכניים והארגוניים המקובלים כדי למזער סיכונים ו/או להגן על המידע האישי של המשתמש מפני אובדן, חשיפת, שינוי, פגיעה, גניבה או גישה של צדדים שלישיים בלתי מורשים.
 2. א.ד.י. לא תמכור, תשתף, תעביר או תשתמש בנתונים שהיא אוספת למטרות אחרות מאלה מפורטות במפורש במדיניות זאת.
 3. א.ד.י. תמחק את המידע האישי של המשתמש כאשר המטרה העסקית שעבורה נאסף או מעובד המידע הסתיימה, או אם כללי הגנת המידע החלים מחייבים אותה למחוק מידע אישי זה.
 4. יחד עם זאת, אין וודאות שכל האמצעים בהם א.ד.י. נוקטת להגנה על המידע האישי ימנעו גישה ו/או חדירה בלתי-מורשית לנכסים ו/או למידע האישי מצד צדדים שלישיים לא מורשים, מדובר במזעור סיכונים בלבד וא.ד.י לא מתחייבת שהמידע האישי ו/או שירותיה ו/או הנכסים יהיו חסינים באופן מוחלט בפני גישה בלתי-מורשית.
 5. א.ד.י. לא תהא אחראית ולא תישא באחריות לכל נזק או הפסד או אובדן הנובעים מחדירה ו/או גישה בלתי מורשית למידע האישי ו/או משימוש לא נאות ו/או מכל מחדל ו/או הפרה של פעולות אבטחה המביאה להרס, אובדן, שינוי, גילוי או גישה בלתי מורשית של המידע אישי של המשתמש.
דילוג לתוכן